https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f8137b2b-4759-4835-94ba-f3b216ca87cd/Color_WhiteBG.png


Data ostatniej aktualizacji: 2023/02/03

Zmiany w ostatniej aktualizacji: usunięto zbędne odwołania do niedziałającego już od pewnego czasu programu Tarczy Prywatności.


Zawarta pomiędzy

Scanye sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613375, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 PLN, posługującą się numerem NIP: 527-276-72-50

a

Użytkownikiem zwanym dalej również Administratorem;

łącznie zwanymi Stronami, z których każda może być oddzielnie zwana Stroną.§1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

§2. Cel przetwarzania powierzonych danych osobowych