https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f8137b2b-4759-4835-94ba-f3b216ca87cd/Color_WhiteBG.png


Data ostatniej aktualizacji: 2023/05/31


Artykuł 1. Pojęcia i definicje

Terminy używane w Regulaminie oznaczają:

Scanye

Scanye spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613375, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP: 527-276-72-50.

Portal

Prowadzony przez Scanye serwis internetowy on-line pod adresem [app.scanye.pl] (http://app.scanye.pl/), skierowany do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, w ramach którego oferowane są usługi związane z analizą dokumentów firmowych.

Użytkownik

Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Portal na zasadach określonych w Regulaminie, użytkownikiem jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Usługi

Usługi świadczone przez Scanye polegają na udostępnieniu Użytkownikowi portalu do współpracy pomiędzy księgowością a przedsiębiorstwem. Umożliwia on m.in. przesyłanie i komentowanie dokumentów, wymianę informacji, automatyczny odczyt danych oraz dostęp do dokumentów online.

Konto

Utworzony w Portalu dla Użytkownika zbiór zasobów pod unikalną nazwą, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

Rejestracja

Procedura zakładania Konta w Portalu.

Plan Abonamentowy